Kaskotrafik.net Kasko ve Trafik sigortalarında en iyi fiyat garantisi


 


  

Skoda Kasko

 

?koda Auto, ?ek otomobil ?reticisi, en eski otomobil ?reticileriden biridir. 1991'de Volkswagen Grubu taraf?ndan sat?n al?nd?.

?irket 1895 y?l?nda Laurin & Klement adl? aile ?irketinde ?al??an 2 ki?inin bisiklet yapmak ?zere ortakl?k kurmalar? ile kuruldu. 1899 da motosiklet, 6 y?l sonra da araba ?retmeye ba?lad?lar. Fabrikas? Mlada Boleslav kentinde bulunmaktad?r.?koda ?ek?ede "hasar" anlam?na gelmektedir.

Mlad? Boleslav ?ehri ve otomobil ?reticisi ?koda Auto, 100 y?ldan uzun bir s?redir birlikte geli?me g?stermektedirler. ?koda Auto, ?ehrin y?z ?l??m?n?n ??te birinden fazlas?n? kaplamakta ve ?ehrin b?t?nle?ik bir par?as?d?r. Ana ?retim operasyonu kademeli olarak fabrikan?n yeni b?l?mlerine kayd?r?lm?? ve orijinal haliyle korunan eski fabrika tesisin u? noktas?nda kalarak otomobil ?reticisinin ?ehre bakan y?z? haline gelmi?tir.

1989 y?l?nda ya?anan politik de?i?imlerin ard?ndan, yeni ekonomik ko?ullar do?rultusunda ?ekoslovakya Cumhuriyeti H?k?meti ile ?koda, deneyimi ve yat?r?mlar?yla ?irkete uzun vadede uluslararas? rekabet g?c? kazand?racak g??l? bir yabanc? ortak aray???na girdi. 1990 y?l? Aral?k ay?nda H?k?met, Alman Volkswagen Group ile i?birli?i karar? ald?. 16 Nisan 1991 tarihinde ?koda - Volkswagen ortak giri?imi ?koda automobilova a.s. ad?yla faaliyet g?stermeye ba?lad? ve VW, Audi ve SEAT markalar?n?n ard?ndan Volkswagen Group b?nyesindeki d?rd?nc? marka oldu.

 

Skoda Kasko Teklifi ?steyin
T?rkiye'nin d?nya standartlar?nda faaliyet g?steren ?nc? ve lider sigorta ?irketi YCY Grup Sigorta,
?effaf ve m??teri odakl? olan ?r?n ve hizmetlerini siz de?erli m??terilerimize y?ksek hizmet
kalitesinde sunmaktad?r.
Arac?n?za ?zel en uygun fiyat? almak i?in l?tfen a?a??daki alanlar? doldurunuz.

Ad?n?z, Soyad?n?z

E-mail

TC Kimlik No

 

Meslek *

 

?rtibat Telefonu (Gsm)

 

?kamet Etti?iniz ?l

 

Model Y?l?

 

Plaka

 

*Asbis No / Ruhsat Belge Seri No

 

* Asbis No / Ruhsat Belge Seri No: E?er "0" ya??ndan b?y?k bir ara? al?yorsan?z  ve daha ?nce hi? kasko yapt?rmad?ysan?z ASBIS no ya da Ruhsat seri no b?l?m? mutlaka doldurulmal?d?r. ASBIS No Ara? ge?i?i trafik belgesinde bulunan 19 haneli numarad?r. Ruhsat Belge Seri numaras? Ruhsat?n?zda Tc Kimlik numaran?z?n yazd??? sayfan?n sol alt k??esinde bulunan 2 harf ve 6 say?dan olu?an numarad?r.

Eklemek istedi?iniz notunuz var ise...

 

Dikkat:
www.kaskotrafik.net
web sitemizden dolduraca??n?z bilgilere g?re d?zenleyece?imiz teklifler sadece bilgi ama?l?d?r.
Poli?e d?zenleme s?ras?nda sigortal?n?n beyan? ve yetkililerin onay? ile d?zenlenecek olup, beyan edilen bilgilerde farkl?l?k olmas? durumunda verilen teklifin de?i?ebilece?i, poli?e d?zenlenip d?zenlenmeyece?i taraf?m?zca belirlenecektir.
* Meslek: Baz? sigorta ?irketlerinde meslek indirimi mevcuttur. Bu sebeple mesle?inizi belirtmeniz durumunda bu indirimden yararlanabilirsiniz.


  
 
 


TÜVT?RK ARA? MUAYENE SORGULAMA

SİGORTA TAHKİM KOMİSYONU

TRAMER

 

S?GORTA
B?LG? MERKEZ?

MOTORLU ARA? VERG?S? HESAPLAMA

EHL?YET CEZA PUANI SORGULAMA

TRAPORT
(TRAF?K PORTALI)

T?rkiye
Sigorta Birli?i
             
  Genel Bilgiler   Bilgi Merkezi Di?er Sigorta ?htiya?lar?n?z ??in                  Bizi Takip Edin
 
  Gizlilik Politikası   Ara? Kasko De?er Listesi
Kasko Trafik Sigortas?

                 
                 
                 

  Kullan?c? S?zle?mesi   Anla?mal? Sigorta Servisleri
Konut Sigortalar? ??yeri Sigortalar?
  Banka Hesap Bilgilerimiz   Kaza Tespit Tutana??
Sa?l?k Sigortalar? Sorumluluk Sigortalar?
  Bayilik Ba?vurular?   Kasko Sigortas? Genel ?artlar?
Dask ?n?aat All Risk Sigortalar?
?leti?im S?k?a Sorulan Sorular
H?rs?zl?k Sigortalar? Elektronik Cihaz Sigortalar?
 

              Ara? Modelinize ?zel Kasko Teklifleri

             Mesle?inize ?zel Kasko Teklifleri

                           
Alfa Romeo Aston Martin Audi BMC BMW Chery Chevrolet Chrysler   Hakim Avukat Doktor  
  Citroen Dacia Daewoo Daf Daihatsu Dodge Ferrari Fiat   Eczac? Emekli Esnaf  
  Ford Geely Honda Hyundai ?nfiniti ?suzu Jaguar Jeep   Ev Han?m? Askeri Personel Hem?ire  
  Kia Lada Lancia Land Rover Maserati Mazda Mercedes Mini   Kamu Personeli Memur Mimar  
  Mitsubishi Nissan Opel Peugeot Porsche Range Rover Renault Rover   M?hendis ??retmen Polis  
  Saab Seat Skoda Smart Ssangyong Subaru Tofa? Toyota          
  Volkswagen Volvo                      

                                      

         

Copyright ? 2008, YcY Grup Sigorta Aracılık Hizm. Ltd. Şti.