Kaskotrafik.net Kasko ve Trafik sigortalar?nda en iyi fiyat garantisi

 

 

 

 
 

Yurtd??? Seyahat Sa?l?k Sigortas? Fiyatlar?

 

 
 

Yurtd??? Seyahat Sa?l?k Sigortas?

Ailenizin ve sevdiklerinizin sizin i?in ne kadar de?erli oldu?unu biliyoruz. Bu y?zden ba??n?za gelebilecek aksiliklere kar?? sizi ve onlar? YCY Grup Sigorta g?vencesine al?yoruz.

Seyahat Sa?l?k Sigortas? ile yurtd??? seyahatlerinizde acil hastal?k ve/veya kaza sonucu olu?abilecek acil t?bbi yard?m masraflar?n? Sa?l?k Sigortas? Genel ?artlar? ve Seyahat Sa?l?k Sigortas? ?zel ?artlar? ile poli?ede yaz?l? teminat limitleri dahilinde kar??layacak bir poli?eye sahip olabilirsiniz.

 
 

 

 
 

?nemli Bilgiler

1. Sigortal?n?n daimi ikamet adresi T?RK?YE olmal?d?r.

2. Sigorta ba?vurusunun ve sigorta S?zle?mesi?nin, sigortal?n?n seyahate ba?lamadan ?nce yap?lmas? zorunludur.

3. Sigortac?n?n sorumlulu?u, sigorta poli?esinde belirtilen teminatlar?n ge?erli oldu?u b?lgelerdeki seyahat edilen ?lkenin g?mr???nden giri? yap?lmas? ile ba?lar.

4. orta S?zle?mesi, poli?ede belirtilen ba?lama tarihinden itibaren yine poli?ede belirtilen  s?re bitiminde kendili?inden sonlan?r. Sigorta S?zle?mesi?nin teminatlar?, seyahatin bitip T?rkiye g?mr???nden giri? tarihine kadar devam eder. Seyahatin sona erip T?rkiye g?mr???nden giri? yap?lmas?yla bu Sigorta S?zle?mesi?nin ge?erli oldu?u s?re i?erisinde sigorta poli?esinde belirtilen B?LGE?YE yeniden seyahat yap?lmas? halinde teminatlar yeniden ba?lar.

5. Tazminat?n teminat kapsam?nda olabilmesi i?in her t?rl? akut hastal?k ve kazan?n, poli?e ge?erlilik s?resi i?erisinde olmas? gerekmektedir.

6. Poli?e iptali, seyahate gidilmedi?i durumlarda, seyahat ba?lang?c?ndan 24 saat ?nce ba?vurulmas? ve poli?enin sigorta ?irketine iade edilmesi kayd? ile iptal edilir, prim iade edilir.

7. Sigorta ,kalacak primin tamam?n?n pe?in olarak ?denmesi ve poli?enin teslimi ile ge?erli hale gelir.Yolculuk ba?lad?ktan sonra d?zenlenen Sigorta S?zle?mesi ,prim ?denmi? olsa dahi ge?ersizdir.

8. 18 ya??ndan k???kler, sigorta ettiren 18 ya??ndan b?y?k olmak ko?uluyla tek ba??na sigortalanabilir.

 

 
     
 

??TE SEYAHAT SA?LIK S?GORTASI'NIN S?ZE SUNDU?U OLANAKLAR;

Ayakta ve Yatarak (Hastanede) T?bbi Tedavi Teminat?

Seyahatiniz esnas?nda aniden hastalanman?z veya yaralanman?z durumunda, ayakta tedavi ve hastane, ameliyat ve tedavi masraflar? ile doktorunuzun yazd??? ila?lar?n masraflar? limitler dahilinde ?denir. Sigorta s?resince ge?erli olan bu teminat?n limiti ? 30.000 olup, her bir vakada ? 75'a kadar muafiyet uygulanacak, ? 75 ?zeri faturalarda ise tazminat?n tamam? ?denecektir.

T?bbi Bilgi ve Dan??manl?k

Kar??la?t???n?z her t?rl? sa?l?k problemi ile ilgili olarak bulundu?unuz ?lkede size en yak?n anla?mal? medikal ekip taraf?ndan, tan? konmas? ve ila? ?nerilmesi d???nda, doktor, uzman doktor, di? hekimi, hastane, te?his merkezleri, eczane ve n?bet?i eczane isimleri, adresleri ve telefon numaralar? gibi ihtiya? duyaca??n?z bilgiler konusunda size dan??manl?k hizmeti verilir ve tavsiyelerde bulunulur. Acil t?bbi m?dahale gerekiyorsa, t?m organizasyonlar sa?lan?r.

T?bbi Nedenlerle Nakil veya Seyahat

Ani hastal?k veya yaralanma ve 24 saat i?inde m?dahale edilmezse hayat?n?z? tehlikeye sokacak durumlarda Acil Yard?m Ekibi sizi yurtd???nda da yaln?z b?rakm?yor ve gereken ?nlemleri alarak , kara veya gerekirse hava ambulans?yla sizi en yak?n sa?l?k kurumuna naklediyor. Taburcu olduktan sonra ise, daimi ikametgah?n?za nakliniz kar??lan?yor.

Vefat Halinde Cenazenin T?bbi ?artlara Uygun Olarak Nakli

Yurtd???nda seyahatte iken vefat durumunda; cenazenin daimi ikamet adresine nakil organizasyonu i?in t?m gerekli tedbirler al?n?r ve uluslararas? t?bbi ?artlara uygun olarak nakil yap?l?r.

E?er bu kadar? sizin i?in yeterli de?ilse, Geni? Kapsaml? Seyahat Sa?l?k Sigortas? ile ekstra olanaklara sahip olabilirsiniz. Bunlar neler mi?

 • Refakat?i Nakli
 • Refakat?i Yak?n?n Konaklama Giderleri
 • Ki?isel E?yalar?n ?kamesi
 • Gerekli ?la?lar?n Sevki
 • Refakat Edilemeyen ?ocuklar?n Geri D?n???
 • Hastaneden Taburcu Olu?u Takiben Otelde Konaklama
 • Sigortal?n?n Vefat? Halinde, Aile Fertlerinin D?n???
 • Sigortal?n?n Yak?n?n?n Sa?l?k Durumunun ?zlenmesi
 • ?lkeye ?ng?r?lmeyen D?n?? (1. Derece Akrabas?n?n Vefat? Durumunda)
 • Acil Mesajlar?n ?letilmesi
 • ?dari Asistans
 • Bagaj Kayb? veya Hasar?
 • Kay?p Bagaj?n Bulunup Ula?t?r?lmas?
 • Hukuki Yard?m
 • Kefalet ??in Avans ?deme

?R?N GENEL ?ARTLARI

Seyahat Sa?l?k Sigortas? Genel ?artlar?