Kaskotrafik.net Kasko ve Trafik sigortalarında en iyi fiyat garantisi


 


  

 

KARA TA?ITLARI KASKO S?GORTASI GENEL ?ARTLARI

                                                                                                                                                                                                      Y?r?rl?k Tarihi: 1 Ocak 1994

A -Sigortan?n Kapsam?

A.l. Sigortan?n Konusu

Bu sigorta ile sigortac?, sigortal?n?n, karayolunda kullan?labilen motorlu, motorsuz ta??tlardan, rom?rk veya karavanlar ile i? makinelerinden ve lastik tekerlekli trakt?rlerden do?an menfaatinin a?a??daki tehlikeler dolay?s?yla ihlali sonucu u?rayaca?? maddi zararlar? temin eder.
 
a) Arac?n karayolunda kullan?labilen motorlu, motorsuz ta??tlarla m?sademesi,

b) Gerek hareket gerek durma halinde iken sigortal?n?n veya arac? kullanan?n iradesi d???nda araca ani ve harici etkiler neticesinde sabit veya hareketli bir cismin ?arpmas? veya arac?n b?yle bir cisme ?arpmas?, devrilmesi, d??mesi, yuvarlanmas? gibi kazalar,

c) ???nc? ki?ilerin k?t? niyet veya muziplikle yapt?klar? hareketler,

d) Arac?n yanmas?,

e) Arac?n ?al?nmas? veya ?al?nmaya te?ebb?s edilmesi.


Teminat poli?ede belirtilmek ?art?yla yukar?da s?ralanan riziko gruplar?ndan sadece biri veya birka?? i?in verilebilir. Teminat?n yukar?da yer alan t?m riziko gruplar? i?in verilmemesi halinde poli?e ba?l???, en az 14 punto b?y?kl???nde harflerle ?DAR KAPSAMLI KASKO S?GORTA POL??ES? ibaresini ta??yacakt?r.

A.2. Sigortan?n Co?rafi S?n?r?

Bu sigorta T?rkiye s?n?rlar? i?inde ge?erlidir.

A.3. Sigortan?n Kapsam?

Poli?ede belirtilen ta??t ve yine poli?ede belirtilmeleri ko?ulu ile ta??ta monte edilmi? her t?rl? ses, ileti?im ve g?r?nt? cihazlar? ile ta??tta standard?n?n d???nda yer alan ilave aksesuar sigorta kapsam? i?indedir.

A.4. Ek S?zle?me ile Teminat Kapsam?na Dahil Edilebilecek Zararlar

A?a??da belirtilen haller ek s?zle?meyle teminat alt?na al?nabilir.

4.1. T?rkiye s?n?rlar? d???nda meydana gelen zararlar,
4.2. Grev, Iokavt, karga?al?k ile halk hareketleri ve bunlar? ?nlemek ve etkileri azaltmak ?zere yetkili organlar taraf?ndan yap?lan m?dahaleler sonucunda meydana gelen zararlar,
4.3. A.5 maddesinin 5.11 bendinde belirtilen zararlar hari? olmak ?zere, 3713 say?l? Ter?rle M?cadele Kanununda belirtilen ter?r eylemleri ve bu eylemlerden do?an sabotaj ile bunlar? ?nlemek ve etkilerini azaltmak amac?yla yetkili organlar taraf?ndan yap?lan m?dahaleler sonucunda meydana gelen zararlar.

4.4. Deprem veya yanarda? p?sk?rmesi nedeni ile meydana gelen zararlar,
4.5. Sel ve su bask?n? ile meydana gelen zararlar,
4.6. Ta??tta sigara benzeri maddelerin temas? ile meydana gelen yang?n d???ndaki zararlar,
4.7. Yetkili olmayan ki?ilere ?ektirilen araca gelen zararlar ile kurallara uygun olmadan ?ekilen veya ?ektirilen ara?lara gelen zararlar,
4.8. Ta??t?n sigorta kapsam?na giren k?smi bir zarara u?ramas? nedeni ile kullan?m ve gelir kayb?ndan do?an zararlar,
4.9. Ta??t?n, kurallara uygun bir ?ekilde yasal olarak ta??nmas?na izin verilen patlay?c?, parlay?c? ve yak?c? maddeler ta??nmas? nedeniyle u?rayaca?? zararlar,
4.10. Ta??t?n iddia ve yar??lara kat?lmas? sonucu ile bunlara haz?rl?k denemeleri s?ras?nda meydana gelen zararlar.
4.11. Ara? anahtar?n?n ek s?zle?mede belirtilen haller sonucunda ele ge?irilmesi suretiyle arac?n ?al?nmas? ve ?al?nmaya te?ebb?s? sonucu meydana gelecek ziya ve hasarlar.
4.12. Ek s?zle?mede belirtilen haller sonucunda kaybolan ve ?al?nan anahtarlar dolay?s?yla arac?n kilit mekanizmas?n?n de?i?tirilmesi nedeniyle u?ran?lan zararlar.

Teminat?n yukar?da yer alan t?m zararlar? kapsayacak ?ekilde verilmesi halinde poli?e ba?l??? ?TAM KASKO S?GORTA POL??ES? ibaresini ta??yacakt?r. Poli?ede bu Genel ?artlarda sigorta teminat?n?n kapsam?na ili?kin olarak belirtilen ifadeler d???nda ifade kullan?lamaz. 

A.5. Teminat D???nda Kalan Zararlar

A?a??daki haller dolay?s?yla ta??tta meydana gelen zararlar sigorta teminat?n?n d???ndad?r:

5.1. Sava?, her t?rl? sava? olaylar?, istila, yabanc? d??man hareketleri, ?arp??ma (Sava? ilan edilmi? olsun olmas?n), i? sava?, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunlar?n gerektirdi?i inzibati ve askeri hareketler nedeniyle meydana gelen zararlar,
5.2. Herhangi bir n?kleer yak?ttan veya n?kleer yak?t?n yanmas? sonucu n?kleer at?klardan veya bunlara atfedilen nedenlerden meydana gelen iyonlay?c? radyasyonlar?n veya radyo-aktivite bula?malar? ve bunlar?n gerektirdi?i askeri ve inzibati tedbirlerin neden oldu?u b?t?n zararlar (Bu bentte ge?en yanma deyimi kendi kendini idame ettiren herhangi bir n?kleer ayr???m olay?n? da kapsayacakt?r).
5.3. Kamu otoritesi taraf?ndan ?ekilme hali hari? ta??tta yap?lacak tasarruflar nedeniyle meydana gelen zararlar,
5.4. Poli?ede g?sterilen ta??t?n, Karayollar? Traf?k Kanunu h?k?mlerine g?re, gerekli s?r?c? belgesine sahip olmayan kimseler taraf?ndan kullan?lmas? s?ras?nda meydana gelen zararlar,
5.5. Ta??t?n, uyu?turucu maddeler veya Karayollar? Traf?k Kanunu uyar?nca yasaklanan miktardan fazla i?ki alm?? ki?iler taraf?ndan kullan?lmas? s?ras?nda meydana gelen zararlar,
5.6. Ta??ta, sigortal? veya fiillerinden sorumlu bulundu?u kimseler veya birlikte ya?ad??? ki?iler taraf?ndan kasten verilen zararlar ile sigortal?n?n fiillerinden sorumlu oldu?u kimseler veya birlikte ya?ad??? ki?iler taraf?ndan sigortal? ta??t?n ka??r?lmas? veya ?al?nmas? nedeniyle meydana gelen zararlar,
5.7. Ya?s?zl?k, susuzluk, donma, bozukluk, eskime, ??r?me, paslanma ve bak?ms?zl?k nedeniyle meydana gelen zararlar,
5.8. Sigorta kapsam?na giren bir olaydan do?mad?k?a ve b?yle bir olayla sonu?lanmad?k?a ta??t?n mekanik, elektrik ve elektronik donan?mda meydana gelen her t?rl? ar?zalar, k?r?lmalar ile lastiklerde meydana gelen zararlar,
5.9. Ta??t?n bir hasar veya ar?za nedeniyle zorunlu olarak ta??nmas? veya ?ekilmesi nedeniyle meydana gelen teminat kapsam?ndaki zararlar hari? olmak ?zere, ta??t?n kendi g?c? ile girip ??kaca?? d?zenli (tarifeli) ve ruhsatl? sefer yapan gemiler ve trenler d???nda, kara, deniz, nehir ve havada ta??nmas? s?ras?nda u?rayaca?? zararlar,
5.10. Ta??t?n ruhsat?nda belirtilen ta??ma haddinden fazla y?k ve yolcu ta??mas? s?ras?nda meydana gelen zararlar .
5.11. 3713 say?l? Ter?rle M?cadele Kanununda belirtilen ter?r eylemleri ve bu eylemlerden do?an sabotaj sonucunda olu?an veya bu eylemleri ?nlemek ve etkilerini azaltmak amac?yla yetkili organlar taraf?ndan yap?lan m?dahaleler sonucu meydana gelen biyolojik ve/veya kimyasal kirlenme, bula?ma veya zehirlenmeler nedeniyle olu?acak b?t?n zararlar. 

A.6. Eksik Sigorta

Poli?ede belirti1en sigorta bedeli, sigorta edilen menfaatin, hasara u?rad??? andaki de?erinden d???k oldu?u takdirde, menfaatin bir k?sm?n?n zarara u?ramas? halinde sigortac?, aksine s?zle?me bulunmad?k?a sigorta bedelinin sigorta de?erine olan oran? neden ibaretse zarar?n o kadar?ndan sorumludur.

Sigorta ettiren, sigorta s?zle?mesini, yukandaki oran g?z?n?ne al?nmaks?z?n sigorta bedelini a?mayan zarar?n tamam?n?n sigortac? taraf?ndan ?denece?i ?eklinde de?i?tirebilir. Sigorta ettiren s?zle?meyi bu ?ekilde de?i?tirdi?ini, rizikonun ger?ekle?mesinden ?nce, noter protestosu ile sigortac?ya bildirdi?i takdirde, bildirim g?n?nden sonra gelen g?nden itibaren s?zle?me h?k?mleri, kendili?inden, sigortac?n?n sigorta bedelini a?mayan zarar?n tamam?ndan sorumlu olaca?? ?eklinde de?i?tirilmi? olur. Sigorta ettiren tarifede belirtilen prim fark?n? esas primin ?denmesine ili?kin h?k?mler uyar?nca ?der.

A.7. A?k?n Sigorta

Sigorta bedeli sigortalanan menfaatin de?erini a?arsa sigortan?n bu de?eri a?an k?sm? ge?ersizdir.

Sigorta s?resi i?inde haberdar olan sigortac? bu durumu sigortal?ya ve sigorta ettirene ihbar eder ve sigorta bedelini ve primin bu a?k?n bedele ait k?sm?n? indirir ve fazlas?n? sigorta ettirene iade eder.

A.8. Muafiyetler

Tesbit olunan bir miktara veya sigorta bedelinin belli bir y?zdesine kadar olan hasarlar?n veya hasar?n belli bir y?zdesini sigortac? taraf?ndan tazmin edilmeyece?i kararla?t?r?labilir.

Bu ?ekilde belirlenen muafiyet oranlar? veya tutarlar? poli?eye yaz?l?r.

A.9. Sigortan?n Ba?lang?c? ve Sonu

Sigorta, poli?ede ba?lama ve sona erme tarihleri olarak yaz?lan g?nlerde, aksi kararla?t?r?lmad?k?a, T?rkiye saati ile ??leyin saat 12.00'de ba?lar ve ??leyin saat 12.00'de sona erer.

B -Hasar ve Tazminat

B.l. Rizikonun Ger?ekle?mesi Halinde Sigortal? ve/veya Sigorta Ettirenin Y?k?ml?l?kleri

Sigortal? ve/veya sigorta ettiren, rizikonun ger?ekle?mesi halinde a?a??daki hususlar yerine getirmekle y?k?ml?d?r.

1.1. Rizikonun ger?ekle?ti?ini ??rendi?i tarihten itibaren en ge? be? i? g?n? i?inde sigortac?ya bildirimde bulunmak,
1.2. Sigortal? de?ilmi?cesine gerekli kurtarma ve koruma ?nlemlerini almak ve bu ama?la sigortac? taraf?ndan verilen talimata elinden geldi?i kadar uymak,
1.3. Ta??t?n ?al?nmas? halinde, durumu ??renir ??renmez derhal yetkili makamlara bildirimde bulunmak,
1.4. Zorunlu haller d???nda, rizikonun ger?ekle?ti?i yer veya ?eylerde bir de?i?iklik yapmamak,
1.5. Sigortac?n?n iste?i ?zerine rizikonun ger?ekle?mesi nedenlerini ayr?nt?l? ?ekilde belirlemeye, zarar miktar?yla delilleri saptamaya ve r?cu hakk?n?n kullan?lmas?na yararl?, sigortal? ve sigorta ettiren i?in sa?lanmas? m?mk?n gerekli bilgi ve belgeleri gecikmeksizin sigortac?ya vermek,
1.6. Zarar?n tahmini miktar?n? belirtir yaz?l? bir bildirimi makul ve uygun bir s?re i?inde sigortac?ya vermek,
1.7. Tazminat y?k?ml?l??? ve miktar? ile r?cu haklar?n?n saptanmas? i?in sigortac?n?n veya yetkili k?ld??? temsilcilerinin sigorta kapsam?nda yer alan ?eylerde ve bunlarla ilgili belgeler ?zerinde yapacaklar? ara?t?rma ve incelemelere izin vermek,
1.8. Sigorta konusu ile ilgili ba?kaca sigorta s?zle?meleri varsa bunlar? sigortac?ya bildirmek,
1.9. ???nc? ki?ilerin haks?z veya kusurlu fiili sonucu meydana gelen kazalar varsa tan?klar?n kimlikleri ile adreslerini en yak?n yetkili makama bildirmek ve m?mk?n olan hallerde bir g?rg? tutana?? sa?lamak.

B.2. Koruma ?nlemleri ve Kurtarma

Sigortal? ve/veya sigorta ettiren, i?bu s?z1e?me ile temin olunan rizikolar?n ger?ekle?mesinde zarar? ?nlemeye, azaltmaya ve haf?fletmeye yarayacak ?nlemleri almakla y?k?ml?d?r. Al?nan ?nlemlerden do?an masraflar, bu ?nlemler faydas?z kalm?? olsa bile, sigortac? taraf?ndan ?denir. Eksik sigorta varsa, sigortac? bu masraflar? sigorta bedeliyle sigorta de?eri aras?ndaki orana g?re ?der.

B.3. Rizikonun Ger?ekle?mesi Halinde Sigortac?n?n Y?k?ml?l?kleri

3.1. Bildirim
Sigortac? hasar miktar?na ili?kin belgelerin kendisine verilmesinden itibaren en ge? 15 g?n i?inde gerekli incelemeleri tamamlay?p hasar ve tazminat miktar?n? tesbit edip sigortal?ya bildirmek zorundad?r.
3.2. Zarar?n Tesbiti
3.2.1. Bu s?zle?me ile sigortal?n?n u?rad??? zarar?n miktar? sigortac? ile sigortal? aras?nda yap?lacak anla?mayla tesbit edilir.
3.2.2. Sigortac? ile sigortal? zarar miktar?nda anla?amad?klar? takdirde, zarar miktar?n?n tayini hakem-bilirki?ilerce a?a??daki esaslara uyulmak suretiyle saptan?r ve sigortac?dan tazminat talep veya dava edilmesi halinde zarar miktar?yla ilgili hakem-bilirki?i karar? tazminat?n saptanmas?na esas te?kil eder. ?u kadar ki, tek hakem-bilirki?i se?ilmi? ise atand??? tarihten itibaren, di?er halde ise ???nc? hakem-bilirki?inin se?ilmesinden itibaren en ge? onbe? i?g?n? i?erisinde, herhalde rizikonun ger?ekle?ti?i tarihten itibaren iki ay i?erisinde raporun tebli? edilmemesi halinde taraflar zarar miktar?n? her t?rl? delille ispat edebilirler.

Sigortal? ve sigortac? uyu?mazl???n ??z?m? i?in tek hakem-bilirki?i se?iminde anla?amad?klar? takdirde, taraflardan her biri hakem-bilirki?isini se?er ve bu hususu noter eliyle di?er tarafa bildirir. Taraf hakem-bilirki?ileri ilk toplant? tarihinden itibaren yedi g?n i?erisinde ve incelemeye ge?meden ?nce bir ???nc? hakem-bilirki?i se?erler ve bunu bir tutanakla saptarlar. ???nc? hakem-bilirki?i, ancak taraf hakem-bilirki?ilerinin anla?amad?klar? hususlarda, anla?amad?klar? hadler i?inde kalmak suretiyle, di?er hakem-bilirki?ilerle birlikte tek bir rapor halinde karar vermeye yetkilidir. Hakem-bilirki?i kararlar? taraflara ayn? zamanda tebli? edilir.

Sigortal? veya sigortac?dan herhangi biri, di?er taraf?a yap?lan tebli?den itibaren onbe? g?n i?inde hakem-bilirki?isini se?mez, yahut taraf hakem-bilirki?iler ???nc? hakem-bilirki?inin se?imi konusunda yedi g?n i?inde anla?amazlar ise, taraf hakem-bilirki?isi veya ???nc? hakem-bilirki?i, taraflardan birinin iste?i ?zerine hasar yerindeki ticaret davalar?na bakmaya yetkili mahkeme taraf?ndan uzman ki?iler aras?ndan se?ilir.

Her iki taraf, ???nc? hakem-bilirki?inin bu ki?i ister taraf hakem-bilirki?ileri ister yetkili mahkeme taraf?ndan se?ilecek olsun sigortac?n?n veya sigortadan faydalanan kimsenin ikamet etti?i veya rizikonun ger?ekle?ti?i yer d???ndan se?ilmesini isteme hakk?na sahip olup bu iste?in yerine getirilmesi gereklidir.

Hakem-bilirki?ilere, uzmanl?klar?n?n yeterli olmad??? nedeniyle itiraz olunabilir. Hakem-bilirki?inin kimli?inin ??renilmesinden sonra yedi g?n i?erisinde kullan?lmayan itiraz hakk? d??er.

Hakem-bilirki?i ?l?r, g?revden ?ekilir veya reddedilir ise yerine ayn? usule g?re yenisi se?ilir ve g?reve kald??? yerden devam olunur.

Sigortal?n?n ?l?m?, se?ilmi? bulunan hakem-bilirki?inin g?revini sona erdirmez.

Hakem-bilirki?iler, zarar miktar?n?n saptanmas? konusunda gerekli g?recekleri deliller ile sigortalanan menfaatin, rizikonun ger?ekle?mesi s?ras?ndaki de?erini saptamaya yarayacak kay?t ve belgeleri isteyebilir ve hasar yerinde incelemede bulunabilirler.

Hakem-bilirki?ilerin veya ???nc? hakem bilirki?inin zarar miktar? konusunda verecekleri karar kesindir, taraflar? ba?lar.

Hakem-bilirki?i kararlar?na ancak tesbit edilen zarar miktar?n?n, ger?ek durumdan ?nemli ?ekilde farkl? oldu?u anla??l?r ise itiraz edilebilir ve bunlar?n iptali karar?n tebli? tarihinden itibaren yedi g?n i?inde rizikonun ger?ekle?ti?i yerdeki ticaret davalar?na bakmaya yetkili mahkemeden istenebilir.

Taraflar kendi hakem-bilirki?ilerinin ?cret ve masraflar?n? ?derler. Tek hakem-bilirki?inin veya ???nc? hakem-bilirki?inin ?cret ve masraflar? taraflarca yar? yar?ya ?denir.

Zarar miktar?n?n saptanmas? bu s?zle?mede ve mevzuatta mevcut h?k?m ve ?artlar? ve bunlar?n ileri s?r?lmesini etkilemez.

3.3. Tazminat?n Hesab? ve ?denmesi
3.3.1. Tazminat?n Hesab?
3.3.1.1. Sigorta tazminat?n?n hesab?nda sigortal? menfaatlerin rizikonun ger?ekle?mesi an?ndaki tazmin k?ymetleri esas tutulur.

Sigorta s?zle?mesinin yap?ld??? s?rada veya sigorta s?resi i?inde; ta??t?n de?eri sigorta ettiren ve sigortac?n?n mutabakat? veya oybirli?i ile se?tikleri bilirki?iler taraf?ndan saptan?r ve taraflarca kabul olunursa, rizikon ger?ekle?mesi ve tazminat?n hesab?nda bu de?ere taraflarca itiraz olunamaz.

Mutabakatl? de?er esas?yla yap?lacak s?zle?meler i?in saptanacak de?er listesi en ?ok bir y?ll?k sigorta s?resi i?in ge?erlidir.

Bilirki?i masraf?, s?zle?meyi mutabakatl? de?er esas?yla isteyen tarafa aittir.

3.3.1.2. Onar?m masraflar?n?n sigortal? ta??t?n rizikonun ger?ekle?ti?i tarihteki de?erini a?mas? ve ayn? zamanda eksper raporu ile ta??t?n onar?m kabul etmez bir hale geldi?inin tespit edilmesi durumunda, ara? tam hasara u?ram?? say?l?r. Arac?n tam hasara u?ramas? halinde, sigortac?n?n azami sorumluluk haddini ge?memek ?zere, hasar an?ndaki sigorta de?eri ?denir. Bu durumda, arac?n Karayollar? Trafik Y?netmeli?inin ilgili maddesi h?k?mleri do?rultusunda hurdaya ayr?ld???na dair hurda tescil belgesi sigorta ?irketine ibraz edilmeden ara? sahibine sigorta tazminat? ?denmez. De?eri  tamamen ?denen ara? ve aksam?, talep etti?i takdirde sigortac?n?n mal? olur.

Onar?m masraflar?n?n sigortal? ta??t?n rizikonun ger?ekle?ti?i tarihteki de?erini a?s?n veya a?mas?n, a??r hasarl? arac?n onar?m?n?n m?mk?n oldu?unun eksper raporu do?rultusunda tespit edilmi? olmas? durumunda, arac?n Karayollar? Trafik Y?netmeli?inin ilgili maddesi h?k?mleri do?rultusunda trafikten ?ekildi?ine dair ?trafikten ?ekilmi?tir? ka?eli tescil belgesi sigorta ?irketine ibraz edilmeden ara? sahibine sigorta tazminat? ?denmez.

3.3.1.3. Sigorta bedeli, rizikonun ger?ekle?ti?i andaki sigorta de?erinden eksik oldu?u takdirde, k?smi hasar halinde, aksine s?zle?me olmad?k?a, tazminat sigorta bedeli ile sigorta de?eri aras?ndaki orana g?re ?denir.

K?smi hasar halinde, onar?m masraflar? ve onar?m?n lay?k? ile yap?labilece?i en yak?n yere kadar olan gerekli ?ekilme ve nakil masraflar? ?denir. Onar?m? m?mk?n olmayan aksam i?in yenilerinin rizikonun ger?ekle?ti?i tarihteki piyasa al?m fiyat? esas tutulur.

Onar?m sonucunda ta??tta bariz bir k?ymet art??? meydana gelirse, bu fark tazminat miktar?ndan indirilebilir. Bu ?ekilde indirim yap?labilmesi i?in hangi par?alara ne oranda indirim yap?laca??n?n poli?ede yaz?l? olmas? gerekir. Ancak, her h?l?k?rda, meydana gelen k?ymet art??? dolay?s?yla tazminat miktar?ndan indirilecek k?s?m ?denen tazminat?n r?cuen tahsil edilme imkan? oran?na g?re azalt?l?r.

3.3.1.4. Arac?n ?al?nmas? halinde, sigortac?n?n azami sorumluluk haddini ge?memek ?zere arac?n ?al?nma g?n?ndeki de?eri ?denir.

3.3.2. Tazminat Hakk?n?n Eksilmesi ve D??mesi

Sigortal? ve/veya sigorta ettiren rizikonun ger?ekle?mesi halindeki y?k?ml?l?klerini yerine getirmez ve bunun sonucu zarar miktar?nda bir art?? olursa, sigortac?n?n ?deyece?i tazminattan bu suretle artan k?s?m indirilir.

Sigorta ettiren ve/veya sigortal?, rizikonun ger?ekle?mesine kasten sebebiyet verir veya zarar miktar?n?. kasten artt?r?c? eylemlerde bulunurlarsa, sigortal?n?n bu poli?eden do?an haklar? d??er.

3.3.3. Tazminat?n ?denmesi
3.3.3.1. Sigortalanan menfaatler ?zerinde birden ?ok sigorta varsa, tazminat miktar?n?n T?rk Ticaret Kanunu ve bu s?zle?me h?k?mlerine g?re saptanmas?ndan sonra sigortac? pay?na d??en k?sm? ?der.
3.3.3.2. ?al?nm?? olan arac?n bulunmas? i?in ilgili makamlarca yap?lacak ara?t?rmalar 30 g?n i?inde sonu? vermedi?i takdirde sigortal? durumu ilgili makamlara ba?vurdu?unu belgelemek suretiyle, sigortac?ya bildirir. Sigorta ettiren ya da hak sahibi hakk?nda soru?turma a??lm?? ise bu soru?turman?n tamamlanmas?na kadar sigortac? tazminat ?demesini bekletebilir.

?al?nm?? olan ta??t?n bulunmas?, sigorta tazminat?n?n ?denmesinden ?nce olmu? ise sigortal?, ta??t? geri almak zorundad?r.

Sigortac? taraf?ndan de?eri ?denen ta??t, ?demeden sonra bulunursa, sigorta ettiren ve/veya sigortal? keyfiyeti derhal sigortac?ya bildirmekle y?k?ml?d?r. Bu durumda sigortal? tazminat? ya iade eder ya ta??t?n m?lkiyetini sigortac?ya devreder.

Ta??tta ?al?nma dolay?s?yla bir zarar meydana gelmi? ise sigortac? zarar? ?der.

B.4. Hasar ve Tazminat?n Sonu?lar?

4.1. Rizikonun ger?ekle?mesi ile tam hasar meydana geldi?i takdirde sigorta teminat? sona erer. K?smi hasar halinde, sigorta bedeli, rizikonun ger?ekle?ti?i tarihten itibaren, ?denen tazminat tutar? kadar eksilir. Sigorta bedelinin madde veya gruplara ayr?lm?? olmas? halinde ayn? y?ntem uygulan?r.

Sigorta bedelinin eksildi?i hallerde, sigorta ettirenin istedi?i tarihten itibaren g?n esas? ile prim al?nmak suretiyle sigorta bedeli y?kseltilebilir.

4.2. K?smi hasarlarda taraflar sigorta s?zle?mesini feshetme hakk?na sahiptir. Taraflar fesih hakk?n? ancak tazminat ?denmeden ?nce kullanabilir.

Feshin h?k?m ifade etti?i tarihe kadar ge?en s?renin primi, g?n esas? ?zerinden hesap edilir ve fazlas? geri verilir.

4.3. Sigortac?, ?dedi?i tazminat tutar?nca hukuken sigortal? yerine ge?er. Sigorta ettiren ve sigortal?, sigortac?n?n a?abilece?i davaya yararl? ve elde edilmesi m?mk?n belge ve bilgileri vermeye zorunludur.

C -?e?itli H?k?mler

C. 1 . Sigorta Priminin ?denmesi, Sigortac?n?n Sorumlulu?unun Ba?lamas? ve Sigorta Ettirenin Temerr?d?
Sigorta priminin tamam?n?n, primin taksitle ?denmesi kararla?t?r?lm??sa pe?inat?n (ilk taksit) akit yap?l?r yap?lmaz ve en ge? poli?enin teslimi kar??l???nda ?denmesi gerekir. Aksi kararla?t?r?lmad?k?a, prim veya pe?inat ?denmedi?i takdirde poli?e teslim edilmi? olsa dahi sigortac?n?n sorumlulu?u ba?lamaz ve bu husus poli?enin ?n y?z?ne yaz?l?r. Sigorta ettiren kimse, sigorta primini veya primin taksitle ?denmesi kararla?t?r?ld??? takdirde pe?inat?n?, sigorta poli?esinin teslim edildi?i g?n?n bitimine kadar ?demedi?i takdirde temerr?de d??er ve prim borcunu temerr?de d??t??? tarihi takip eden 30 g?n i?inde dahi ?demedi?i takdirde sigorta s?zle?mesi hi? bir ihtara gerek olmaks?z?n feshedilmi? olur. Prim ?denmemi? olmas?na ra?men poli?enin teslimi ile sigortac?n?n mesuliyetinin ba?layaca??n?n kararla?t?r?ld??? hallerde, bu bir ayl?k s?renin ilk 15 g?n?nde sigortac?n?n sorumlulu?u devam eder.

Primin taksitle ?denmesi kararla?t?r?ld??? takdirde, taksitlerin kesin ?deme zaman?, miktar? ve vadesinde ?denmemesinin sonu?lar? poli?e ?zerine yaz?l?r veya poli?e ile birlikte yaz?l? olarak sigorta ettirene bildirilir. Sigorta ettiren kimse, kesin vadeleri poli?e ?zerinde belirtilen ya da yaz?l? olarak kendisine bildirilmi? olan prim taksitlerinin herhangi birini vade g?n? bitimine kadar ?demedi?i takdirde temerr?de d??er. Sigorta ettiren, prim borcunu temerr?de d??t??? tarihi takip eden 15 g?n i?inde ?demedi?i takdirde sigorta teminat? durur. Rizikonun ger?ekle?memesi kayd?yla, teminat?n durdu?u s?re i?inde prim borcunun ?denmesi halinde teminat durdu?u yerden devam eder .Sigorta teminat?n?n durdu?u tarihten itibaren 15 g?n i?erisinde prim borcunun ?denmemesi halinde, sigorta s?zle?mesi hi? bir ihtara gerek olmaks?z?n feshedilmi? olur.

Poli?enin ?n y?z?ne yaz?lmas? kayd?yla, rizikonun ger?ekle?mesiyle hen?z vadesi gelmemi? prim taksitlerinin sigortac?n?n ?demekle y?k?ml? oldu?u tazminat miktar?n? a?mayan k?sm?, muaccel hale gelir .

Bu madde uyar?nca sigorta s?zle?mesinin feshedilmi? say?ld??? hallerde, sigortac?n?n sorumlulu?unun devam etti?i s?reye tekab?l eden prim g?n esas? ?zerinden hesap edilerek fazlas? sigorta ettirene iade edilir.

C.2. Sigortal? ve/veya Sigorta Ettirenin S?zle?me Yap?ld??? S?rada Beyan Y?k?ml?l???

2.1. Sigortac?, bu s?zle?meyi, sigorta ettirenin ve/veya sigortal?n?n beyan? ile teklifname, teklifname yoksa poli?e ve eklerinde yaz?l? sorulara verdi?i cevaplara dayanarak yapm??t?r.

2.2. Sigorta ettirenin ve/veya sigortal?n?n beyan? ger?e?e ayk?r?, yanl?? veya eksik ise, sigortac?n?n s?zle?meyi yapmamas?n? veya daha a??r ?artlarla yapmas?n? gerektirecek hallerde sigortac? durumu ??rendi?i tarihten itibaren bir ay i?inde s?zle?meden cayabilir veya s?zle?meyi y?r?rl?kte tutarak ayn? s?re i?inde prim fark?n? talep edebilir.

Sigorta ettiren, talep edilen prim fark?n? kabul etti?ini sekiz g?n i?inde bildirmedi?i takdirde s?zle?meden cay?lm?? olur. Ancak, prim fark?n?n kabul edilmemesi nedeniyle s?zle?meden cay?lmas? sigortac?n?n ger?e?e ayk?r? veya eksik beyan? ??rendi?i tarihten itibaren bir ayl?k s?re i?inde s?zkonusudur.

Sigorta ettiren kimsenin ve/veya sigortal?n?n kas?tl? davrand??? anla??ld??? takdirde sigortac?, riziko ger?ekle?mi? olsa bile s?zle?meden cayabilir ve prime hak kazan?r.

2.3. Sigorta ettiren ve/veya sigortal?n?n kasd? bulunmad??? durumlarda riziko, sigortac? durumu ??renmeden ?nce veya sigortac?n?n cayabilece?i ya da cayman?n h?k?m ifade etmesi i?in ge?ecek s?rede ger?ekle?irse, sigortac? tazminat? tahakkuk ettirilen prim ile tahakkuk ettirilmesi gereken prim aras?ndaki orana g?re ?der.

2.4. S?resinde kullan?lmayan cayma veya prim fark?n? talep etme hakk? d??er.

C.3. Sigortal? ve/veya Sigorta Ettirenin Sigorta S?resi ??inde ?hbar Y?k?ml?l??? ve Sonu?lar?

S?zle?menin yap?lmas?ndan sonra arac?n teklifnamede, teklifname yoksa poli?e ve eklerinde belirtilen hali ve kullan?? tarz? sigortac?n?n muvafakati olmadan sigortal? ve/veya sigorta ettiren veya bir ba?kas? taraf?ndan de?i?tirildi?i takdirde, sigortal? ve/veya sigorta ettiren durumu ??rendi?i tarihten itibaren sekiz g?n i?inde bu de?i?ikli?i sigortac?ya bildirmekle y?k?ml?d?r.

Durumun Sigortac? Taraf?ndan ??renilmesinden Sonra;

3.1. De?i?iklik, sigortac?n?n s?zle?meyi yapmamas?n? veya daha a??r ?artlarla yapmas?n? gerektiren hallerden ise sigortac?, sekiz g?n i?inde s?zle?meyi fesheder veya prim fark?n? talep etmek suretiyle s?zle?meyi y?r?rl?kte tutar. Sigorta ettiren, talep edilen prim fark?n? kabul etti?ini sekiz g?n i?inde bildirmedi?i takdirde s?zle?me feshedilmi? olur.

Feshin h?k?m ifade etti?i tarihe kadar ge?en s?renin primi, g?n esas? ?zerinden hesap edilir ve fazlas? geri verilir.

S?resinde kullan?lmayan fesih veya prim fark?n? talep etme hakk? d??er.

Arac?n teklifnamede, teklifname yoksa poli?e ve eklerinde bildirilen halinin ve kullan?? tarz?n?n de?i?ti?ini ??renen sigortac?, sigorta h?km?n?n devam?na raz? oldu?unu g?steren bir harekette bulunursa fesih hakk? d??er.

3.2. De?i?iklik, rizikoyu hafifletici nitelikte ve daha az prim uygulamas?n? gerektirir hallerden ise: Sigortac?, bu de?i?ikli?in yap?ld??? tarihten s?zle?menin sona ermesine kadar ge?ecek s?re i?in g?n esas?na g?re hesap edilecek prim fark?n? sigorta ettirene geri verir.

3.3. Sigortac?n?n s?zle?meyi bu de?i?ikliklere g?re yapmamas?n? veya daha a??r ?artlarla yapmas?n? gerektiren hallerde:

a) Sigortac? durumu ??renmeden ?nce,

b) Sigortac?n?n fesih ihbar?nda bulunabilece?i s?re i?inde,

c) Fesih ihbar?n?n h?k?m ifade etmesi i?in ge?ecek s?re i?inde riziko ger?ekle?irse, sigortac?, tazminat? tahakkuk ettirilen prim ile tahakkuk ettirilmesi gereken prim aras?ndaki orana g?re ?der.

C.4. Birden ?ok Sigorta

Sigortalanan menfaatler ?zerine sigorta ettiren ya da sigortal? ba?ka sigortac?larla ayn? rizikolara kar?? ve ayn? s?reye rastlayan ba?ka sigorta s?zle?mesi yapacak olursa bunu sigortac?ya derhal bildirmekle y?k?ml?d?r.

C.5. Menfaat Sahibinin De?i?mesi

S?zle?me s?resi i?inde, menfaat sahibinin de?i?mesi halinde sigorta s?zle?mesi kendili?inden feshedilmi? olur ve feshin h?k?m ifade etti?i tarihe kadar ge?en s?renin primi g?n esas?na g?re hesap edilir ve fazlas? sigorta ettirene geri verilir.

Sigortal? ve/veya sigorta ettirenin ?l?m? halinde, sigortan?n h?km? devam eder ve s?zle?meden do?an b?t?n haklar ve/veya bor?lar miras??lar?na ge?er .Bu durumda, sigortan?n varl???n? ??renen yeni hak sahibi durumu onbe? g?n i?inde sigortac?ya bildirmekle y?k?ml?d?r.

Sigortac? de?i?ikli?i, yeni hak sahibi de sigortan?n varl???n? ??rendi?i tarihten itibaren sekiz g?n i?inde s?zle?meyi feshedebilir.

Feshin h?k?m ifade etti?i tarihe kadar ge?en s?renin primi, g?n esas? ?zerinden hesap edilir, fazlas? geri verilir.

S?resinde kullan?lmayan fesih hakk? d??er.

C.6. Tebli? ve ?hbarlar

Sigorta ettirenin ve sigortal?n?n bildirimleri sigorta ?irketinin merkezine veya sigorta s?zle?mesine arac?l?k yapan acenteye, noter eliyle veya taahh?tl? mektupla yap?l?r.

Sigortac?n?n bildirimleri de sigorta ettirenin ve sigortal?n?n poli?ede g?sterilen adresine veya bu adres de?i?mi?se son bildirilen adresine ayn? surette yap?l?r.

Taraflar imza kar??l??? ile elden verilen mektup veya telgrafla yap?lan bildirimler de tahh?tl? mektup h?km?ndedir.

C.7. S?rlar?n Sakl? Tutulmas?

Sigortac? ve sigortac? ad?na hareket edenler bu s?zle?menin yap?lmas? dolay?s?yla sigorta ettirene ve sigortal?ya ait olarak ??renece?i s?rlar?n sakl? tutulmamas?ndan do?acak zararlardan sorumludurlar.

C.8. Yetkili Mahkeme

Bu sigorta s?zle?mesinden do?an anla?mazl?klar nedeniyle sigortac? aleyhine a??lacak davalarda yetkili mahkeme, sigorta ?irketi merkezinin veya sigorta s?zle?mesine arac?l?k yapan acentenin ikametgah?n?n bulundu?u veya rizikonun ger?ekle?ti?i yerde, sigortac? taraf?ndan a??lacak davalarda ise daval?n?n ikametgah?n?n bulundu?u yerde ticaret davalar?na bakmakla g?revli mahkemedir.

C.9. Zaman A??m?

Sigorta s?zle?mesinden do?an b?t?n talepler iki y?lda zaman a??m?na u?rar.

C.10. ?zel ?artlar

Bu genel ?artlara sigortal? aleyhine olmamak ?zere ?zel ?artlar konulabilir.

Son D?zenleme Tarihi: 01 Nisan 2007

 

  
 
 


TÜVT?RK ARA? MUAYENE SORGULAMA

SİGORTA TAHKİM KOMİSYONU

TRAMER

 

S?GORTA
B?LG? MERKEZ?

MOTORLU ARA? VERG?S? HESAPLAMA

EHL?YET CEZA PUANI SORGULAMA

TRAPORT
(TRAF?K PORTALI)

T?rkiye
Sigorta Birli?i
             
  Genel Bilgiler   Bilgi Merkezi Di?er Sigorta ?htiya?lar?n?z ??in                  Bizi Takip Edin
 
  Gizlilik Politikası   Ara? Kasko De?er Listesi
Kasko Trafik Sigortas?

                 
                 
                 

  Kullan?c? S?zle?mesi   Anla?mal? Sigorta Servisleri
Konut Sigortalar? ??yeri Sigortalar?
  Banka Hesap Bilgilerimiz   Kaza Tespit Tutana??
Sa?l?k Sigortalar? Sorumluluk Sigortalar?
  Bayilik Ba?vurular?   Kasko Sigortas? Genel ?artlar?
Dask ?n?aat All Risk Sigortalar?
?leti?im S?k?a Sorulan Sorular
H?rs?zl?k Sigortalar? Elektronik Cihaz Sigortalar?
 

              Ara? Modelinize ?zel Kasko Teklifleri

             Mesle?inize ?zel Kasko Teklifleri

                           
Alfa Romeo Aston Martin Audi BMC BMW Chery Chevrolet Chrysler   Hakim Avukat Doktor  
  Citroen Dacia Daewoo Daf Daihatsu Dodge Ferrari Fiat   Eczac? Emekli Esnaf  
  Ford Geely Honda Hyundai ?nfiniti ?suzu Jaguar Jeep   Ev Han?m? Askeri Personel Hem?ire  
  Kia Lada Lancia Land Rover Maserati Mazda Mercedes Mini   Kamu Personeli Memur Mimar  
  Mitsubishi Nissan Opel Peugeot Porsche Range Rover Renault Rover   M?hendis ??retmen Polis  
  Saab Seat Skoda Smart Ssangyong Subaru Tofa? Toyota          
  Volkswagen Volvo                      

                                      

         

Copyright ? 2008, YcY Grup Sigorta Aracılık Hizm. Ltd. Şti.