Kaskotrafik.net Kasko ve Trafik sigortalarında en iyi fiyat garantisi


 


  

Jeep Kasko


 
 

1938 y?l?nda motosikletlerinin ve di?er askeri ara?lar?n?n (modifiye edilmi? Ford Model-T) yerine ge?ebilecek; hafif, manevra yetene?i g??l?, sa?lam, g?venli ve seri bir genel maksatl? ara? aray??? i?inde olan ABD ordusu bu ihtiyac?n? kar??lamak i?in bir yar??ma d?zenledi. 135 farkl? firmaya yar??maya kat?lmas? i?in ?a?r?da bulunuldu. Ancak yar??maya kat?lacak firmalar baz? k?s?tlamalara da uymak zorundayd?lar. Ta??mac?l?k i?in a??rl???n 600 lbs'yi ve dingil aral???n?n 75 in?'i ge?memesi bu k?s?tlamalardan baz?lar?yd?. Sadece 49 g?nde bir prototip ve ayr?ca 75 g?nde 70 test arac? ?retmek i?in k?yas?ya bir m?cadele ba?lad?. Sonu? olarak sadece ?? firma bunu ba?arabildi (Bantam, Willy-Overland, ve Ford). Yar??may? kazanan 738,74 $'l?k fiyat?yla Willy-Overland oldu. Bu modelin ad? CJ1A idi. Bir askeri ara? i?in gayet l?ks olan bu ara?ta tente ve otomatik camlar vard?. Ertesi y?l, orduda epey iyi tutan bu ara? CJ2 ismi ve birka? farkl?l?kla sivil halk?n kullan?m?na sunulmu?tu.

Jeep isminin nerden geldi?i tam olarak bilinememekle birlikte Ford'un yar??ma i?in ?retti?i 'Ford GP' isminden geldi?ine inan?lmaktad?r. 'GP' isminin ise General-Purpose (Genel maksatl?) ya da G=Government ve ABD'deki 4X4 s?n?f?n? ifade eden P'nin birle?imiyle olu?tu?u d???n?lmektedir. O g?ne kadar ABD ordusunda kullan?lan ara?lar "GP" (General Purpose okunu?u: cipi) olarak adland?r?l?yordu, bu y?zden de Willy ilk ?retilen ara?lara Jeep ismini koydu, "CJ" ismi ise daha sonra bu jeeplerin sivil halka sat?lmas?yla ba?lad?, sivil jeep'i anlam?na gelen "Civilian Jeep" isminin k?saltmas? olarak CJ kullan?ld?.

A?a??daki Formu doldurarak;

Tek bir formla Anla?mal? sigorta ?irketleri taraf?ndan verilen kasko tekliflerini g?r?n.

Kasko teklifleri aras?ndan size en uygun olan? se?in.

%35'e varan ?zel fiyat avantajlar?ndan faydalan?n.

Sat?? an?nda ve sat?? sonras?nda size ?zel hizmetlerden yararlan?n.

T?m sigorta ihtiya?lar?n?z i?in size ?zel atanan m??teri temsilcinizin bilgilerine ula??n.

Poli?eniz adresinize ?cretsiz kargo ile teslim olsun.

Kredi kart?yla vade farks?z taksit avantaj?ndan yararlan?n.

 

 

Jeep Kasko Teklifi ?steyin
T?rkiye'nin d?nya standartlar?nda faaliyet g?steren ?nc? ve lider sigorta ?irketi YCY Grup Sigorta,
?effaf ve m??teri odakl? olan ?r?n ve hizmetlerini siz de?erli m??terilerimize y?ksek hizmet
kalitesinde sunmaktad?r.
Arac?n?za ?zel en uygun fiyat? almak i?in l?tfen a?a??daki alanlar? doldurunuz.

 

 

Ad?n?z, Soyad?n?z

E-mail

TC Kimlik No

 

Meslek *

 

?rtibat Telefonu (Gsm)

 

?kamet Etti?iniz ?l

 

Model Y?l?

 

Plaka

 

*Asbis No / Ruhsat Belge Seri No

 

* Asbis No / Ruhsat Belge Seri No: E?er "0" ya??ndan b?y?k bir ara? al?yorsan?z  ve daha ?nce hi? kasko yapt?rmad?ysan?z ASBIS no ya da Ruhsat seri no b?l?m? mutlaka doldurulmal?d?r. ASBIS No Ara? ge?i?i trafik belgesinde bulunan 19 haneli numarad?r. Ruhsat Belge Seri numaras? Ruhsat?n?zda Tc Kimlik numaran?z?n yazd??? sayfan?n sol alt k??esinde bulunan 2 harf ve 6 say?dan olu?an numarad?r.

                 Eklemek istedi?iniz notunuz var ise...

 

Dikkat:
www.kaskotrafik.net
web sitemizden dolduraca??n?z bilgilere g?re d?zenleyece?imiz teklifler sadece bilgi ama?l?d?r.
Poli?e d?zenleme s?ras?nda sigortal?n?n beyan? ve yetkililerin onay? ile d?zenlenecek olup, beyan edilen bilgilerde
farkl?l?k olmas? durumunda verilen teklifin de?i?ebilece?i, poli?e d?zenlenip d?zenlenmeyece?i taraf?m?zca belirlenecektir.
* Meslek: Baz? sigorta ?irketlerinde meslek indirimi mevcuttur. Bu sebeple mesle?inizi belirtmeniz durumunda bu indirimden yararlanabilirsiniz.


  
 
 


TÜVT?RK ARA? MUAYENE SORGULAMA

SİGORTA TAHKİM KOMİSYONU

TRAMER

 

S?GORTA
B?LG? MERKEZ?

MOTORLU ARA? VERG?S? HESAPLAMA

EHL?YET CEZA PUANI SORGULAMA

TRAPORT
(TRAF?K PORTALI)

T?rkiye
Sigorta Birli?i
             
  Genel Bilgiler   Bilgi Merkezi Di?er Sigorta ?htiya?lar?n?z ??in                  Bizi Takip Edin
 
  Gizlilik Politikası   Ara? Kasko De?er Listesi
Kasko Trafik Sigortas?

                 
                 
                 

  Kullan?c? S?zle?mesi   Anla?mal? Sigorta Servisleri
Konut Sigortalar? ??yeri Sigortalar?
  Banka Hesap Bilgilerimiz   Kaza Tespit Tutana??
Sa?l?k Sigortalar? Sorumluluk Sigortalar?
  Bayilik Ba?vurular?   Kasko Sigortas? Genel ?artlar?
Dask ?n?aat All Risk Sigortalar?
?leti?im S?k?a Sorulan Sorular
H?rs?zl?k Sigortalar? Elektronik Cihaz Sigortalar?
 

              Ara? Modelinize ?zel Kasko Teklifleri

             Mesle?inize ?zel Kasko Teklifleri

                           
Alfa Romeo Aston Martin Audi BMC BMW Chery Chevrolet Chrysler   Hakim Avukat Doktor  
  Citroen Dacia Daewoo Daf Daihatsu Dodge Ferrari Fiat   Eczac? Emekli Esnaf  
  Ford Geely Honda Hyundai ?nfiniti ?suzu Jaguar Jeep   Ev Han?m? Askeri Personel Hem?ire  
  Kia Lada Lancia Land Rover Maserati Mazda Mercedes Mini   Kamu Personeli Memur Mimar  
  Mitsubishi Nissan Opel Peugeot Porsche Range Rover Renault Rover   M?hendis ??retmen Polis  
  Saab Seat Skoda Smart Ssangyong Subaru Tofa? Toyota          
  Volkswagen Volvo                      

                                      

         

Copyright ? 2008, YcY Grup Sigorta Aracılık Hizm. Ltd. Şti.