Kaskotrafik.net Kasko ve Trafik sigortalarında en iyi fiyat garantisi


 


  

 

Kaskotrafik.net Gizlilik Politikas?

Web sitemiz, girilen bilgilerin g?venli?i a??s?ndan 'SSL' sistemi ile donat?lm??t?r.  SSL internet a?? ?zerindeki her t?rl? bilgi transferi s?ras?nda g?venlik ve gizlili?in sa?lanmas? amac?yla geli?tirilmi? ?zel bir g?venlik protokol?d?r. SSL g?nderilen bilginin kesinlikle ve sadece do?ru adreste de?ifre edilebilmesini sa?lar. Bilgi g?nderilmeden ?nce otomatik olarak ?ifrelenir ve sadece do?ru al?c? taraf?ndan de?ifre edilebilir. Her iki tarafta da do?rulama yap?larak i?lemin ve bilginin gizlili?i ve b?t?nl??? korunur. Bu nedenle verilen bilgiler internetteki di?er ki?iler taraf?ndan g?r?lemez. Bu koruma, e-posta gibi yollarla g?nderilen bilgiler i?in etkili de?ildir.

                                                          

Bu web sitesini ziyaret etmeniz ve bu site vas?tas?yla sundu?umuz hizmetlerden yararlanman?z s?ras?nda size ve talep etti?iniz hizmetlere ili?kin olarak elde etti?imiz bilgilerin ne ?ekilde kullan?laca?? ve korunaca?? i?bu 'Gizlilik Politikas??nda belirtilen ?artlara tabidir. Bu web sitesini ziyaret etmekle ve bu site vas?tas?yla sundu?umuz hizmetlerden yararlanmay? talep etmekle i?bu 'Gizlilik Politikas?'nda belirtilen ?artlar? kabul etmektesiniz.

1. Bilgilerin Kullan?lmas? ve Korunmas?

Taraf?n?zdan verilen bilgiler internetteki di?er ki?iler taraf?ndan g?r?lemez.

?yelerimizle ilgili olarak elde etti?imiz bilgiler, kendi ticari s?rlar?m?za g?sterdi?imiz ?zen derecesinde gizli olarak korunmaktad?r. Bu bilgilere ancak ?yemizin talep etti?i hizmeti yerine getirmek amac?yla ve hizmetin gerektirdi?i ?l??de ?irketimiz personeli ve sigorta ?irketlerinin personeli taraf?ndan ula??labilmektedir.

Kaskotrafik.net?ten ileride tekrar fiyat almak istemiyorsan?z, kaskotrafik@kaskotrafik.net adresine e-posta g?ndererek ya da 212 266 39 15 numaral? Sigorta Destek Hatt?m?z? arayarak bize bilgi verebilirsiniz.

 

2. Bilgi Kaynaklar?

Sizinle ilgili olarak elde etti?imiz bilgiler size en uygun hizmeti sunmam?z? ve bu hizmetlerin kalitesini s?rekli olarak art?rmay? temin etmeye y?neliktir. Bu bilgiler a?a??da belirtilen iki ?ekilde temin edilmektedir.

a. Sizin taraf?n?zdan sa?lanan bilgiler
 

Kaskotrafik.net ?zerinden ziyaret?iler taraf?ndan doldurulmas? talep edilen bilgiler;

 

Ad Soyad, Email, Tc Kimlik No, ?rtibat Telefonu, Meslek, Ara? Plakas?, Ara? Model Y?l?, Ara? markas?, Ara? Asbis no / Ruhsat belge no, Askeri personeller i?in r?tbe ve g?rev yapt??? il


Sizin web sitemizi kullanarak veya e-posta, faks gibi di?er yollarla bize sa?lad???n?z bilgiler taraf?m?zdan al?nmakta ve kaydedilmektedir. Bu yolla elde edilen bilgiler tamamen ?zg?r iradenizle taraf?m?za sa?lad???n?z bilgilerdir. Bu bilgileri bize verip vermemekte serbestsiniz ancak size daha ?abuk, do?ru, etkili ve kaliteli hizmet sunabilmemiz i?in web sitemizde sizden talep edilen bilgilerin tamam?n? vermenizi ?neriyoruz. Ayr?ca talep etti?iniz hizmetin gerektirdi?i zorunlu bilgileri vermemeniz durumunda talebinizin yerine getirilmesinin m?mk?n olamayaca?? taraf?n?zdan dikkate al?nmal?d?r.

Verdi?iniz bilgilerin do?ru ve eksiksiz olmas? sizin sorumlulu?unuzdad?r. Yanl??, yan?lt?c? veya eksik bilgi vermeyiniz. Yanl??, yan?lt?c? veya eksik bilgi verilmesi veya beyanlarda bulunulmas?, talep etti?iniz sigortan?n ge?erlili?ini, bizim ve/veya sigorta ?irketinin size ve/veya sigortal?ya kar?? olan sorumluluklar?n? ve poli?eye dayal? sigorta tazminat? talep haklar?n? etkileyebilir. B?yle bir durumda Kaskotrafik.net hi? bir sorumluluk kabul etmez. Yanl??, yan?lt?c? veya eksik bilgi vermeniz nedeniyle Kaskotrafik.net bir zarara u?rad??? takdirde bu zarar? tazmin y?k?ml?l??? taraf?n?za aittir.

b. Di?er kaynaklardan sa?lanan bilgiler

Sigorta poli?elerinizin zaman?nda yenilenmesi ve adres, telefon numaras? gibi bilgilerinizin g?ncel tutulmas? gibi ama?larla sigorta yapt?rd???n?z sigorta ?irketlerinden, TRAMER ve ticaret sicili gibi kaynaklardan elde edilen bilgilerdir.

3. Di?er Kullan?m ?artlar?

Burada belirtilen ?artlar?n d???nda web sitemizi ziyaret eden ve/veya hizmet talebinde bulunan herkes 'Kullan?c? S?zle?mesi' b?l?m?nde belirtilen h?k?mleri de okumu? ve i?eri?ini aynen kabul etmi? say?l?r.

'Gizlilik Politikas?' ve 'Kullan?c? S?zle?mesi' b?l?mlerindeki h?k?mler ve bu h?k?mlerde Kaskotrafik.net taraf?ndan zaman zaman yap?lan de?i?iklikler, Kaskotrafik.net ile sizin aran?zda kurulan hukuki ili?kinin tamam?n? olu?turur ve taraflar? ba?lar. Aksi yaz?l? olarak ayr?ca kararla?t?r?lmad?k?a Kaskotrafik.net'e kar?? bu h?k?mlere ayk?r? hi? bir talepte bulunulamaz ve hak ileri s?r?lemez.

 
 

  
 
 


TÜVT?RK ARA? MUAYENE SORGULAMA

SİGORTA TAHKİM KOMİSYONU

TRAMER

 

S?GORTA
B?LG? MERKEZ?

MOTORLU ARA? VERG?S? HESAPLAMA

EHL?YET CEZA PUANI SORGULAMA

TRAPORT
(TRAF?K PORTALI)

T?rkiye
Sigorta Birli?i
             
  Genel Bilgiler   Bilgi Merkezi Di?er Sigorta ?htiya?lar?n?z ??in                  Bizi Takip Edin
 
  Gizlilik Politikası   Ara? Kasko De?er Listesi
Kasko Trafik Sigortas?

                 
                 
                 

  Kullan?c? S?zle?mesi   Anla?mal? Sigorta Servisleri
Konut Sigortalar? ??yeri Sigortalar?
  Banka Hesap Bilgilerimiz   Kaza Tespit Tutana??
Sa?l?k Sigortalar? Sorumluluk Sigortalar?
  Bayilik Ba?vurular?   Kasko Sigortas? Genel ?artlar?
Dask ?n?aat All Risk Sigortalar?
?leti?im S?k?a Sorulan Sorular
H?rs?zl?k Sigortalar? Elektronik Cihaz Sigortalar?
 

              Ara? Modelinize ?zel Kasko Teklifleri

             Mesle?inize ?zel Kasko Teklifleri

                           
Alfa Romeo Aston Martin Audi BMC BMW Chery Chevrolet Chrysler   Hakim Avukat Doktor  
  Citroen Dacia Daewoo Daf Daihatsu Dodge Ferrari Fiat   Eczac? Emekli Esnaf  
  Ford Geely Honda Hyundai ?nfiniti ?suzu Jaguar Jeep   Ev Han?m? Askeri Personel Hem?ire  
  Kia Lada Lancia Land Rover Maserati Mazda Mercedes Mini   Kamu Personeli Memur Mimar  
  Mitsubishi Nissan Opel Peugeot Porsche Range Rover Renault Rover   M?hendis ??retmen Polis  
  Saab Seat Skoda Smart Ssangyong Subaru Tofa? Toyota          
  Volkswagen Volvo                      

                                      

         

Copyright ? 2008, YcY Grup Sigorta Aracılık Hizm. Ltd. Şti.